ALHem -
+386 40 123 456
info@premiumcoding.com

Bezbednije alternative za hemikalije u cilju razvoja privrednih subjekata

Home » Bezbednije alternative za hemikalije u cilju razvoja privrednih subjekata

Kako bi se predstavile mogućnosti za uvođenje bezbednijih alternativa za hemikalije u procesu proizvodnje i distribucije robe, ALHem i Privredna komora Srbije organizovali su seminar „Bezbednije alternative za hemikalije u cilju razvoja privrednih subjekata“.

Cilj seminara je bio da informiše učesnike u lancu snabdevanja (proizvođače, distributere, trgovce hemikalija, kao i proizvoda koji mogu sadržavati opasne hemikalije) kako da u svom domenu delovanja doprinesu eliminaciji najopasnijih hemikalija sa tržišta Republike Srbije.

Potražnja za proizvodima napravljenim od tzv.“zelenih“ hemikalija sve je veća. Potrošači, investitori i vlade žele hemikalije sa malim nivoom toksičnosti, čak i potpuno netoksične hemikalije, koje se u životnoj sredini razgrađuju u potpuno bezopasnu supstancu.

Vodeće kompanije iz poslovnog sektora žele da osvoje što više dolazećih tržišnih prilika i mogućnosti, i u tom cilju pristupaju novom dizajniranju svojih proizvoda, delujući kao katalizator promena u lancima nabavke.

Da bi se unapredila ekonomija u kojoj su proizvodnja i korišćenje hemikalija zdravi za ljude, kao i za životnu sredinu uopšte i za celokupan živi svet, odgovorne kompanije i njihovi lanci nabavke treba da usvoje i implementiraju sledeća četiri principa za bezbednije hemikalije:

Upoznajte i obelodanite hemikalije u proizvodima
Proizvođači treba da identifikuju supstance koje su u vezi sa proizvodom i koje se koriste u proizvodu kroz celokupan životni ciklus, i shodno tome će se povećati transparentnost hemijskih sastojaka u njihovim proizvodima, uključujući i informisanje javnosti o supstancama koje izazivaju zabrinutost. Kupci treba od svojih dobavljača da traže podatke o hemikalijama u proizvodu.
Procenite i izbegnite opasnost
 Proizvođači treba da utvrde opasna svojstva hemijskih sastojaka i formulacija u njihovim proizvodima, koriste manje opasne hemikalije, prioritizuju za eliminaciju supstance koje izazivaju zabrinutost, smanje izlaganje u slučajevima kada opasnost ne može biti izbegnuta, i pristupiće ponovnom dizajnu proizvoda i procesa kako bi se izbegla upotreba, odnosno proizvodnja opasnih hemikalija.Kupci treba da rade sa svojim dobavljačima na postizanju ovog principa.
Posvetite se neprestanom usavršavanju
 Uspostavljanje struktura za upravljanje na nivou korporacije, politika i praksi koje stvaraju okvir za redovnu kontrolu hemikalija u proizvodima i procesima, a koje ujedno promovišu upotrebu hemikalija, procesa i proizvoda sa niskim potencijalom opasnosti.
Podržite javne politike i industrijske standarde koji:
unapređuju implementaciju gore nabrojanih principa;
obezbeđuju dostupnost sveobuhvatnih podataka o opasnosti za hemikalije koje se nalaze na tržištu;
nastoje da eliminišu ili smanje poznate opasnosti;
promovišu zelenu ekonomiju, uključujući podršku istraživanjima u oblasti zelene hemije i obrazovanja.

 

Ovi principi predstavljaju ključne stavke delotvorne strategije za promociju,razvoj i upotrebu hemikalija koje se pogodne za životnu sredinu tokom njihovog celokupnog životnog ciklusa.

 

ŠTA SU POKRETAČI PRELASKA NA BEZBEDNIJE ALTERNATIVE?

Pritisak od strane potrošača ili OCD koji zahtevaju bezbednije hemikalije
Smanjenje ukupnih troškova povezanih sa najopasnijim hemikalijama
Fonkurencija na tržištu


Zakonska regulativa o hemikalijama (REACH/Zakon o hemikalijama i podzakonska akta (Pravilnik o zabranama i ograničenjima), RoHS direktiva, Zakon o predmetima opšte upotrebe, propisi o hemikalijama na radnom mestu, okvirna direrektiva o vodama, itd.)
Politika kompanija održivog razvoja koji žele da budu lideri na tržištu – imidž zelenih i inovativnih kompanija
Pritisak od strane potrošača ili OCD koji zahtevaju bezbednije hemikalije
 
Poseban deo seminara bio je posvećen predstavljanju primera dobre prakse u Srbiji, gde su kompanije Helios, Tigar i Deleze predstavile svoje modele za bezbedno upravljanje hemikalijama i način na koji su sprovele neke od postupaka kontrole i uvođenja bezbednijih alternativa u svoju poslovnu praksu. Svi govornici su se složili oko toga da nema budućnosti za proizvodnju i upotrebu supstanci koje izazivaju zabrinutost.

Alhem želi da radi sa zainteresovanim distributerima kroz:

• obezbeđivanje resusrsa koji su proizvodi problem i zašto,

• promociju distributera koji imaju politiku upravljanja hemikalijama i

• usmeravanja kupaca gde je dobro i zašto da kupuju.

 

U prilogu pogledajte sve prezentacije sa ovog seminara. Takodje Vas pozivamo da koristite ALHemove publikacije Vodić za bezbednije hemikalije i brošuru Bezbednije alternative za najopasnije hemikalije kako biste se detaljno upoznali sa postupkom.